องค์การสะพานปลาได้ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนี้

          เพิ่มบทบาทการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

โครงการในแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย

1. โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง การปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสุขอนามัย จัดเป็นโครงการสำคัญที่องค์การสะพานปลาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาทุกแห่งเป็นที่ยอมรับของตลาดส่งออก ตลอดจนผู้บริโภคภายในประเทศ

2. โครงการสนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำไทย เพื่อจัดหาแหล่งประมงใหม่ๆ ให้กับกองเรือประมงของไทย  ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการทำประมงนอกน่านน้ำ จัดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการในการส่งเสริมการทำประมงนอกน่านน้ำอย่างครบวงจร และสร้างความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมแปรรูสัตว์น้ำของประเทศ

3. โครงการ FMO Mobile Application เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing)  ในการจัดให้สะพานปลาท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาเป็นจุดรับแจ้งเรือเข้า-ออกให้การจัดเก็บข้อมูลการทำประมง ณ สถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำ มีความรวดเร็ว ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้  ให้บริการข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์น้ำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของที่มาของวัตถุดิบและประสานงานกับหน่วยตรวจสอบต่างๆ ในการสอบทานข้อมูลเรือประมง เพื่อป้องกัน IUU Fishing

4. โครงการจัดตั้งจุดตรวจสอบด้านประมง (Port in Port out Check Point) ร่วมมือกับกรมประมงเพื่อให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ อสป.พร้อมเป็นจุดตรวจสอบด้านการประมงเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าสินค้าประมงเช่น การตรวจสอบข้อมูลเรือประมงและสินค้าประมง ,การตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ และตรวจสอบแรงงานประมง โดยประสานร่วมมือกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. โครงการสนับสนุนการใช้เครื่องติดตามเรือประมง (VMS) ในราคาพิเศษ สำหรับกลุ่มชาวประมงที่ร่วมโครงการ เป็นโครงการที่องค์การสะพานปลาดำเนินการร่วมกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทยในการรวมกลุ่มชาวประมงผู้สนใจติดตั้งเครื่องติดตามเรือประมง(VMS)เพื่อเป็นการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

โดย อสป.จะประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสัญญาณ เพื่อคิดค่าบริการ(Air Time)ให้แก่ชาวประมงในราคาพิเศษ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com